Lesefrist og lesevarsling settes som standard (default) i administrasjonsverktøyet (varabler).

Du kan sette lesefrekvens (leseintervall), lesefrist og lesevarsling for enkeltdokument. Disse innstillingene vil være gyldig for den spesifikke rollen. Samme dokument kan altså ha ulik lesefrekvens avhengig av hvilken rolle det ligger til.

  • Velg rolle (eller krav) hvor dokumentet er koblet til
  • Velg dokumentet
  • Velg meny (3 prikker)
  • Velg egenskaper 


  • Lese innen: Velg lesefrist, hvor mange dager skal det går fra dokumentet går fra gul status til rød for en bruker
  • Leseintervall: Velg om dokumentet skal leses regelmessig (frekvenslesing)
  • Varsle via e-post: Skal brukere få varsel via e-post om lesing ved betydelige endringer i dokumentet eller ved frekvenslesing
  • Co-signering
  • Lagre